ecoma.am ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ, ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԵՎ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
ecoma.am MENU

Համարիչ
nuaca.am

tempusՈւսումնական ծրագրեր

ՊՐՈՖԻԼԸ

Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման (“ԷԻԿ”) ամբիոնը հանդիսանում է գիտաուսումնական կենտրոն, որտեղ թողարկվում են բարձր որակավորմամբ մասնագետներ` շինարարության էկոնոմիկայի, քաղաքային տնտեսության էկոնոմիկայի, անշարժ գույքի փորձաքննության և կառավարման, բնօգտագործման Էկոնոմիկայի բնագավառներում: Ամբիոնում իրականացվում են դասավանդվող առարկաներին համահունչ թեմաներով բազմաթիվ գիտահետազոտական աշխատանքներ:

«Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման» ամբիոնը թողարկում է բակալավրի և մագիստրոսի որակավորմամբ մասնագետներ հետևյալ մասնագիտություններով.

 • 080600(1) - Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (շինարարության ճյուղում)
 • 080600(2) - Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (քաղաքային տնտեսության, բնակարանային և կոմունալ ծառայության ճյուղում)
 • 081000 - Բնօգտագործման տնտեսագիտություն
 • 271200 - Անշարժ գույքի փորձաքննություն և կառավարում
 • 081500 - Հաշվապահական հաշվառում (շինարարության ճյուղում)

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ
Բակալավրի որակավորում. 4 տարի
Մագիստրոսի որակավորում. 2 տարի

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Ուսուցման արդյունքում ձեռք բերվող գիտելիքներն և հմտությունները.

 • շրջանավարտները կունենան հիմնական տնտեսագիտական, կառավարման և ճարտարագիտական գիտելիքներ և հմտություններ շինարարության, քաղաքային զարգացման, բնական ռեսուրսների օգտագործման, անշարժ գույքի գնահատման ոլորտներում,  
 • վերոնշյալ գիտելիքների և հմտությունների ձեռք բերումն ապահովվում է ծրագրով նախատեսված դասընթացներին և սեմինարներին մասնակցության, գործնական և լաբորատոր, ինչպես նաև տնային աշխատանքների իրագործման միջոցով:

Գիտելիքների գնահատումն իրականացվում է հիմնականում քննությունների և/կամ միջանկյալ ստուգումների (բանավոր եւ / կամ գրավոր քննությունների, թեստերի, բանավոր շնորհանդեսների) միջոցով:

Շրջանավարտները.

 • կիմանան, թե ինչպես աշխատել ​​հայրենական և օտարերկրյա մասնագիտական գրականության հետ, որը նախատեսված է տնային ընթերցման համար և նպաստում է արդյունավետ լսարանային աշխատանքին,
 • կսովորեն, թե ինչպես կիրառել տեսական գիտելիքները գործնական գործունեության մեջ,
 • կիմանան, թե ինչպես նորացնել մասնագիտական ​​գիտելիքները եւ խորացնել իրենց  կրթությունը համապատասխան գործիքների, այդ թվում ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ,
 • կտիրապետեն մասնագիտական հաղորդակցման գրավոր և բանավոր հմտություններին, որոնք ձևավորվում են սեմինարների, վորքշոպերի և գործնական աշխատանքների միջոցով:

ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Պետական և տեղական հաստատություններ.

 • պետական Կառավարման կառույցներ (ՀՀ Քաղաքաշինության, ՀՀ Ֆինանսների, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություններ, ՀՀ Քաղաքացիական ծառայողի համակարգ, ՀՀ Պետական գնումների գործակալություն, ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ, ՀՀ Նախագահին առընթեր  Պետական եկամուտների կոմիտե),
 • տեղական Ինքնակառավարման կառույցներ (Քաղաքապետարանների գրասենյակներ, համայնքային ձեռնարկություններ, կազմակերպություններ, ծառայություններ),
 • պետական ֆինանսական կառույցներ` բանկեր, ապահովագրական ընկերություններ, վարկային կազմակերպություններ:

Մասնավոր սեկտոր.

 • շինարարության բոլոր ոլորտներում մասնագիտացված ընկերություններ, դիզայնի, անշարժ գույքի գնահատման, հաշվապահական և այլ ընկերություններ,.
 • գործարարություն (բիզնես) (կառավարիչներ, մարկեթինգի մասնագետներ, հաշվապահներ և այլ),
ֆինանսական կառույցներ` բանկեր, ապահովագրական ընկերություններ, վարկային կազմակերպություններ: